«Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη οικοσυστημάτων»

Η 2η ενδιάμεση συνάντηση (Interim meeting) παρακολούθησης του Έργου RECONNECT: «Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη οικοσυστημάτων» υλοποιήθηκε το τριήμερο 25-27 Φεβρουαρίου 2019 στα Τίρανα (Αλβανία). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 6 από τους συνολικά 7 εταίρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων: του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, του Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και Έρευνας Οικοσυστημάτων,του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου της Κύπρου και του Τμήματος Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιου των Τιράνων που ανέλαβε τη διοργάνωση.

Σκοπός του Έργου RECONNECT είναι η υλοποίηση έρευνας πεδίου με την οποία θα συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, καθώς και τις ουσιαστικές μεταβλητές της θαλάσσιας βιοποικιλότητας των 4 πιλοτικών περιοχών μελέτης: Κάρπαθος (Ελλάδα), Κάβο Γκρέκο (Κύπρος), Gradina-Zlatna Ribka (Βουλγαρία), και Ksamil Bay and islands – Stillo Cape – Togo Island (Αλβανία).

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρόοδος του Έργου σε σχέση με κάθε επιμέρους πακέτο εργασίας του Προγράμματος  τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Συντονισμός και Διαχείριση του Έργου, Επικοινωνία και Διάχυση αποτελεσμάτων, Χαρτογράφηση πεδίου και Αξιολόγηση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ), Ανάπτυξη Εργαλείου για την αποτελεσματικότερη Διαχείριση των ΘΠΠ και Διαδικτυακών Εφαρμογών για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και Δράσεις εμπλοκής των πολιτών σε θέματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, οι εταίροι έκαναν ανασκόπηση των δραστηριοτήτων τους σχετικά με την πρόοδό τους για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, και συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις έρευνες πεδίου που διεξάχθηκαν στις περιοχές μελέτης (Κάρπαθος, Κάβο Γκρέκο, Gradina-Zlatna Ribka, και Ksamil Bay και νησιά – Stillo Cape – Togo Island), όπου και έγινε χαρτογράφηση των περιοχών ενδιαφέροντος και καταγραφή και αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και των ενδημικών ειδών.
Στις έρευνες πεδίου δόθηκε έμφαση σε είδη προτεραιότητας όπως για παράδειγμα τα λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και τις πίνες (Pinna nobilis), αλλά και άλλα πολύτιμα θαλάσσια είδη, δεδομένου ότι ο στόχος του Έργου είναι αφενός να αναδείξει τις υπηρεσίες που αυτά μας προσφέρουν και αφετέρου να συμβάλει στην διατήρηση και προστασία τους με τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έγινε και αξιολόγηση των θαλάσσιων σκουπιδιών, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη χλωρίδα και πανίδα των περιοχών ενδιαφέροντος.

Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα πεδίου έδωσε στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τα βέλτιστα μέτρα διαχείρισης των ευαίσθητων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τα οποία θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός εγχειριδίου για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση τους.

Δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η ενεργή συμμετοχή ομάδων πολιτών που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον (δύτες, αλιείς, γραφεία εναλλακτικού τουρισμού, κ.α.), στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, οι εταίροι του Προγράμματος σχεδιάζουν ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων πολιτών ώστε να είναι σε θέση να συλλέγουν και να καταχωρούν χρήσιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων.

Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι κύριες θεματικές του Προγράμματος Εκπαίδευσης ειδικών ομάδων πληθυσμού που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στις περιοχές μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν προτάσεις για το περιεχόμενο και τη δομή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (workshops), καθώς και των ενημερωτικών εκδηλώσεων (info days) που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Κάρπαθο, την Κύπρο, τα Τίρανα και τη Βουλγαρία και παρουσιάστηκε ο τρόπος ανάπτυξης λογισμικού για φορητές συσκευές, μέσω του οποίου θα συλλέγονται δεδομένα και θα αποθηκεύονται σε ειδική πλατφόρμα για την αξιοποίησή τους από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Τα σεμινάρια προγραμματίζεται να υλοποιηθούν τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο και για το σκοπό αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές με τις ομάδες επαγγελματιών που ασχολούνται με δραστηριότητες στη θάλασσα.

O Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος RECONNECT είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου INTERREG Balkan-Med 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://reconnect.hcmr.gr/

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin